Các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư

   - Thực hiện các hoạt động tư vấn miễn phí cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp về lập phương án, dự án, kế hoạch đầu tư; tư vấn thành lập doanh nghiệp lập, hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

  - Cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

  - Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

  - Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.